Khách hàng mới Khách hàng cũ
Bằng cách tạo 1 tài khoản tại Phong cách cùng Jemma - Nữ trang và phụ kiện thời trang quý khách có thể đặt hàng nhanh hơn, nhận thông tin cập nhật của các sản phẩm khi có thay đổi, xem lại những đơn hàng truớc đây cũng như đánh giá các sản phẩm dễ dàng....</td> </tr> <tr> <td><img src="images/pixel_trans.gif" border="0" alt="" width="100%" height="10"></td> </tr> <tr> <td class="main"><input type="radio" name="rdType" value="guest" checked="checked"> Chỉ đặt hàng, chưa muốn làm thành viên </td> </tr> <tr> <td class="main"><input type="radio" name="rdType" value="member"> Đăng ký làm thành viên</td> </tr> <tr> <td class="main">     (Nếu bạn đã chọn mua hàng thì giỏ hàng vẫn tồn tại)</td> </tr> <tr> <td><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2"> <tr> <td width="10"><img src="images/pixel_trans.gif" border="0" alt="" width="10" height="1"></td> <td align="right"><input type="image" src="includes/languages/vietnam/images/buttons/button_continue.gif" border="0" align="top" alt="Tiếp tục" title=" Tiếp tục "> </td> <td width="10"><img src="images/pixel_trans.gif" border="0" alt="" width="10" height="1"></td> </tr> </table></td> </tr> </table></td> </tr> </table></form></td> <td width="10"></td> <td width="*" height="100%" valign="top"><form name="login" action="http://www.jemma.com.vn/login.php?action=process&osCsid=8vvdab8j9353np643emkce0ud7" method="post"><table border="0" width="100%" height="200" cellspacing="1" cellpadding="2" class="infoBox"> <tr class="infoBoxContents"> <td><table border="0" width="100%" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="2"> <tr> <td colspan="2"><img src="images/pixel_trans.gif" border="0" alt="" width="100%" height="10"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><img src="images/pixel_trans.gif" border="0" alt="" width="100%" height="10"></td> </tr> <tr> <td class="main"><b>  E-Mail:</b></td> <td class="main"><input type="text" name="email_address" style="width:200px"></td> </tr> <tr> <td class="main"><b>  Mật khẩu:</b></td> <td class="main"><input type="password" name="password" style="width:200px"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><img src="images/pixel_trans.gif" border="0" alt="" width="100%" height="5"></td> </tr> <tr> <td class="smallText" colspan="2">  <a href="http://www.jemma.com.vn/password_forgotten.php?osCsid=8vvdab8j9353np643emkce0ud7">Quên mật khẩu</a></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><img src="images/pixel_trans.gif" border="0" alt="" width="100%" height="10"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2"> <tr> <td width="10"><img src="images/pixel_trans.gif" border="0" alt="" width="10" height="1"></td> <td align="right"><input type="image" src="includes/languages/vietnam/images/buttons/button_login.gif" border="0" align="top" alt="Đăng nhập" title=" Đăng nhập "> </td> <td width="10"><img src="images/pixel_trans.gif" border="0" alt="" width="10" height="1"></td> </tr> </table></td> </tr> </table></td> </tr> </table></form></td> </tr> </table></td> </tr> </table> <!-- end Default Content //--> </td> </tr> </table> </div> </div> </div> <div style="clear:both;"></div> <div id="footer1"></div> <div id="footer2"> <div id="footer_col_1"> <!-- start informationbox //--> <a class="afooter" href="http://www.jemma.com.vn/howtobuy.php?osCsid=8vvdab8j9353np643emkce0ud7">Cách thức mua hàng</a><br><a class="afooter" href="http://www.jemma.com.vn/payment_method.php?osCsid=8vvdab8j9353np643emkce0ud7">Phương thức thanh toán</a><br><a class="afooter" href="http://www.jemma.com.vn/shipping_method.php?osCsid=8vvdab8j9353np643emkce0ud7">Cách thức vận chuyển</a><br><a class="afooter" href="http://www.jemma.com.vn/warranty.php?osCsid=8vvdab8j9353np643emkce0ud7">Chế độ bảo hành</a><br><a class="afooter" href="http://www.jemma.com.vn/sitemap.php?osCsid=8vvdab8j9353np643emkce0ud7">Sơ đồ website</a><br> <!-- end informationbox //--> </div> <div id="footer_col_2"> <!-- start consultbox //--> <a class="afooter" href="consult/8vvdab8j9353np643emkce0ud7/25_Dân chơi chứng khoán lùng mua đá Ruby">- Dân chơi chứng khoán lùng mua đá Ruby</a><br><a class="afooter" href="consult/8vvdab8j9353np643emkce0ud7/24_Chọn quà cho ngày 8/3">- Chọn quà cho ngày 8/3</a><br><a class="afooter" href="consult/8vvdab8j9353np643emkce0ud7/22_Tác dụng của các loại đá Thạch Anh">- Tác dụng của các loại đá Thạch Anh</a><br> <!-- end consultbox //--> </div> <div id="footer_col_3">© Copyright 2010 CAO Fashion Company </div> </div> </div> <!-- > <div style="text-align:center; height:30px; ">footer</div> <!--> </body> </html> <script type="text/javascript" src="js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/jquery.easing.1.2.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/jquery.hint.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/jquery.anythingslider.js" charset="utf-8"></script> <script type="text/javascript" src="js/jquery.lavalamp.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/jquery.scrollTo-min.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/jquery.scrollShow.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/jquery.hrzAccordion.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/jquery.hrzAccordion.examples.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/jquery.lightbox-0.5.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/coin-slider.min.js"></script> <script type="text/javascript"> /* function formatText(index, panel) { return index + ""; } function init_dw_Scroll() { var wndo = new dw_scrollObj('wn', 'lyr1'); wndo.setUpScrollControls('scrollLinks','true'); wndo.setUpScrollControls('scrollLinks1','true'); } function init_dw_Scroll_pro() { var wndo = new dw_scrollObj('wn_pro', 'lyr1_pro','tl'); wndo.setUpScrollControls('scrollLinks_pro_1','true'); wndo.setUpScrollControls('scrollLinks_pro_2','true'); } // if code supported, link in the style sheet and call the init function onload if ( dw_scrollObj.isSupported() ) { //dw_Util.writeStyleSheet('css/scroll.css'); dw_Event.add( window, 'load', init_dw_Scroll); dw_Event.add( window, 'load', init_dw_Scroll_pro); } */ function showList(divId) { var div = document.getElementById(divId); div.style.display = (div.style.display=="block" ? "none" : "block"); /* var imgPath = new String(); imgPath = document.getElementById("bg_choose_price").style.backgroundImage; if(div.style.display=="block" ) { document.getElementById("bg_choose_price").style.backgroundImage = "url(images/bg_choose_open.jpg)"; } else { document.getElementById("bg_choose_price").style.backgroundImage = "url(images/bg_choose_close.jpg)"; } */ } function checkListPrice(index,str) { document.getElementById('price').value = index; document.getElementById('listPrice').style.display = "none"; document.getElementById('bg_choose_price').innerHTML = str; } function checkListMaterial(index,str) { document.getElementById('material').value = index; document.getElementById('listMaterial').style.display = "none"; document.getElementById('bg_choose_material').innerHTML = str; } function goLink(strLink) { if (document.getElementById('material').value != '' && document.getElementById('price').value != '') window.location.href = strLink + '&material=' + document.getElementById('material').value + '&price=' + document.getElementById('price').value ; else { if (document.getElementById('material').value != '') window.location.href = strLink + '&material=' + document.getElementById('material').value ; else if (document.getElementById('price').value != '') window.location.href = strLink + '&price=' + document.getElementById('price').value ; else window.location.href = strLink; } } function goLink1(strLink) { if (document.getElementById('material').value != '' && document.getElementById('price').value != '') window.location.href = strLink + '?material=' + document.getElementById('material').value + '&price=' + document.getElementById('price').value ; else { if (document.getElementById('material').value != '') window.location.href = strLink + '?material=' + document.getElementById('material').value ; else if (document.getElementById('price').value != '') window.location.href = strLink + '?price=' + document.getElementById('price').value ; else window.location.href = strLink; } } $(document).ready(function(){ lastBlock = $("#acc"); maxWidth = 600; minWidth = 30; $(function() { $("#mainmenu").lavaLamp({ fx: "linear", speed: 300, click: function(event, menuItem) { return true; } }); }); $('.contact_input, textarea, .account_input').focus(function() { $(this).addClass("focus"); }); $('.contact_input, textarea,.account_input').blur(function() { $(this).removeClass("focus"); }); $(function() { $('#gallery a').lightBox(); }); $('#coin-slider').coinslider(); }); $(document).snowfall({flakeCount : 100, maxSpeed : 8, maxSize : 5}); </script> <script type="text/javascript"> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-19918131-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-27939511-1']); _gaq.push(['_setDomainName', 'jemma.com.vn']); _gaq.push(['_setAllowLinker', true]); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script>